عاشقانه های بیست اسکریپت | هیچ گاه

هیچ گاه برای دیدارت

زمان تعیین نمیکنم...

شاید ساعت حسادت کند و خواب بماند...

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | بی شک...

بــی شــک بــه هــیــچ صــراطــی مــستــقیــم نیــست

دلــــی کــه... بیــتــاب نــوازش ســر انــگشــتــان

تــــوبــاشــد..

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | دلم ...
دلم کوچک است!کوچکتر از باغچه ی پشت پنجره!
 
ولی انقدر جا دارد که برای دوستی که دوستش دارم
 
 نیمکتی بگذارم برای همیشه

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | کسی چه میداند..

کسی چه میداند که امروز چند بار فرو ریختم

از دیدن کسی که تنها لباسش شبیه به "تو"بود!

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | عشق من...

عشق من
تکیـــــه دادی به دیوار ومیخـــــــــندی

انــــــــگار نه انــــــــگار که تو توی عکســـــــی

ومن آویـــــــزان این زندگــــی بی تـــــــــــو

توسط: مديريت