عاشقانه های بیست اسکریپت | مـــــــرا از یــاد بــــــرد آخـــــــر..

مـــــــرا از یــاد بــــــرد آخـــــــر..

ولــی مــــن بجـــــز او عـــــالمــــــــی را بــــــــردم از یــاد...

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | وفــــــــاداری ...

وفــــــــاداری ...

یک کار خود آگاهانه نیست !!

اگر کسی را واقعا دوست داشته باشی ...

خود به خود به او وفــــــــــادار می مانی ...

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | می بوسم

می بوسم و کنارمیگذارم تمام عاشقانه هایم را


وقتی

گوشی برای شنیدن نیست

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | رابطه

با کسی رابطه ی احساسی برقرار کن که

نه تنها افتخار میکنه که تو رو داره

بلکه حاضره هر ریسکی رو بکنه

که فقط کنار تو باشه!!!

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | دسـت بـه صـورتـم نــزن !

دسـت بـه صـورتـم نــزن ! مـی تــرسـم بـیفـتد . . .

نـقاب خـندانـی کــه بـر چهــره دارم! و بــعد . . .

ســیل اشـک هــایـم تــو را بـا خــود بـبرد . . .

و بــاز مـن بــمانـم و تنهایی...

توسط: مديريت