عاشقانه های بیست اسکریپت | تنهایی را حس کن
و اِمروز رسیدم
 
به جمله مَعروف کتاب سَمفونی مُردگان :
 
تَنهایی را فَقط در شلوغی
 
می توان حِس کَرد..!

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | تو باید باشی


تو باید باشی 
درست در همین هوای برفی
در همین روزها که دستانم
لحظه لحظه گرمی دستانت را طلب می‌کند.
تو باید باشی و نیستی
ودیری‌ست دستانم را 
لمس تن فنجان قهوه‌ام گرم می‌کند...

توسط: مديريت