عاشقانه های بیست اسکریپت | درد من تنهاییم نیست!

درد من تنهاییم نیست!

درد من این است که هر روز از خودم مى پرسم

مگر خودش مرا انتخاب نکرد؟!

توسط: مديريت