عاشقانه های بیست اسکریپت | گرما

گرما یعنی نفس های تو....
دست های تو...
آغوش تو... من به خورشید ایمان ندارم...

توسط: مديريت