عاشقانه های بیست اسکریپت | بـــیـــهوده

بـــیـــهوده ورق مـــی خورنــــــــد …

تـــقــویـــــــــم هــــای جهــــــــــان ؛

روزهــــای مـــــن … همــــه یکـــــ روزنــــد …

شنبــــه هــایــــ کـــــه فقـــط  پــیــشــوندشــــــانـــ عـــوضــــ می شــــــود …

توسط: مديريت