عاشقانه های بیست اسکریپت | ساده ترین لباس

مال کسی باش که حتی ساده ترین لباس تنت باشد. ...

تو را به همه دنیا نشان دهد و بگوید :

این همه دنیای من است . . .

توسط: مديريت