عاشقانه های بیست اسکریپت | دلم آخوش آن...
دلم آغوش آن نامحرمی را میخواهد
 که شرعی بودنش را فقط من میدانم و دلم.

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | آهـــای غــريـبه…؟

آهـــای غــريـبه…؟
کنــارشـــ مــي نــشيـنی وبــا چـــند آيــهـــ قــرآنـــ محــرمــش مـي شــوی…
و مــن…!
 مــن ِ آشــنا بــا يـکـــ دنـــيا عشــق و حســرتـــ
بـــه "او"…
نــا محرمـ✘ــَم…!!!!

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | خسته ام …

حالا که میروی کمی آهسته قدم بردار
نترس دل شکسته ام به پای تو نمیرسد
لطفا پشت سرت در زندگی را هم ببند
خسته ام …

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | جاده هاى ناشناس


بعد من با یاد من افسوس مى ماند به جا

در میان کلبه ها فانوس مى ماند به جا

میروم تا گم شوم در جاده هاى ناشناس

کس نمی یابد مرا ، افسوس مى ماند بجا

توسط: مديريت
عاشقانه های بیست اسکریپت | هیچی قشنگ تر از...

 هیچی قشنگ تر از ان نیست که

وقتی صبح اروم داری چشماتو باز میکنی

ببینی به چشمات زل زده

با انگشتای مردونش گونتو لمس میکنه
و میگه صبح بخیر خانومم

توسط: مديريت